Şirketimizin merkezinde çalışan tüm personelinin çevre bilincinin geliştirilerek, sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemi oluşturacağımı

Bu bağlamda;

Resmi, gönüllü kurum ve kuruluşlar yanında, toplumun her kesimi ile işbirliği yaparak, ulusal ve uluslararası yasalara uygun olarak, çevresel etkileri
minimuma indirmek suretiyle doğal çevreyi koruyacağımızı,
Teknoloji – Ekonomi – Çevre arasındaki entegrasyondan hareketle, uygun teknoloji seçimi ve kullanımı sonucunda enerji tasarrufu, doğal
kaynakların israfının önlenmesi, atıkların azaltılması ve atıkların geri dönüşümü yoluyla ülke ekonomisine kazandırılmasını şirketimizin ana prensibi
olarak belirleyeceğimizi,
Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve buna paralel olarak değişen çevresel yaklaşımlar doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunması için
şirketimizdeki tüm çalışanların eğitim ve uygulamalara aktif bir şekilde katılımını sağlayarak, dinamik bir çevre politikasına öncelik vereceğimizi,
bildiririz.